Sheldon Simeon

Get latest from Sheldon Simeon

Shoyu Sugar Steak

Shoyu Sugar Steak

Stuffed Uhu (Parrotfish) with Lap Cheong

Stuffed Uhu (Parrotfish) with Lap Cheong

Who Needs Hot Sauce When You Have Hawaiian Chile Pepper Water?

Who Needs Hot Sauce When You Have Hawaiian Chile Pepper Water?