Sheldon Simeon

Get latest from Sheldon Simeon

Stuffed Uhu (Parrotfish) with Lap Cheong

Stuffed Uhu (Parrotfish) with Lap Cheong

By Sheldon Simeon / Published Jun 25, 2021

Shoyu Sugar Steak

Shoyu Sugar Steak

By Sheldon Simeon / Published Jun 25, 2021

Who Needs Hot Sauce When You Have Hawaiian Chile Pepper Water?

Who Needs Hot Sauce When You Have Hawaiian Chile Pepper Water?

By Sheldon Simeon / Published Apr 26, 2019