Featured by Carolyn Phillips

Chinese Chile and Cumin Lamb Kebabs (Yángròu chuàn)
Chinese Grilled Fish with Cumin and Jalapeños (Xīnjiāng Kăoyú)
Uyghur Flatbread (Nángbĭng)
Chinese Cilantro and Peanut Salad (Huāshēngmĭ bàn xiāngcài)